۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين
 

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

SCOPUS ID

ORCID ID

مرتبه علمی

محل کار

1

دکترسید امین آیت اللهی موسوی

قارچ شناسی پزشکی

7003344569

0000-0003-3517-5583

استاد

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
2 دکتر داود کلانتر نیستانکی باکتری شناسی پزشکی 56215411900 0000-0002-8694-2888 استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
3 دکتر شهلا منصوری میکروب شناسی 7004928583 0000-0002-8320-3385 استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
4 دکتر غلامحسین شهیدی ویروس شناسی گیاهی 8063292700 0000-0002-7185-0745 استاد دانشگاه باهنر کرمان

5

دکتر سمیرا سالاری

قارچ شناسی پزشکی

56971049600

0000-0001-7241-5246

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
6 دکتر فرشته صفاری باکتری شناسی پزشکی 55806764400 0000-0001-7281-7077 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان

7

دکتر ستاره آقاکوچک افشاری

قارچ شناسی پزشکی

55183888300

0000-0003-2978-9095

استادیار

دانشگاه علوم پزشکی کرمان
8 دکتر مریم السادات هاشمی پور بیماری های دهان، فک و صورت 35324434800 0000-0002-1075-4020 استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
9 دکتر ناصر کیخا قارچ شناسی پزشکی 56712009900 0000-0002-3328-7912 استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
10 دکتر هاله تاج الدینی طب سنتی 57204784903 0000-0002-9125-684X استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
11 دکتر بهناز باقریان پرستاری 57192996978 0000-0003-1809-0537 استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
12 دکتر رقیه مهدی پور رابری پرستاری 57210962300 0000-0002-7608-9545 استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
13 دکتر منیر السادات نعمت الهی پرستاری 57201143943 0000-0002-0905-8802 استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
14 دکترفریبا شریفی فر فارماکوگنوزی 15763608200 000-0002-9057-1987 استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
15      دکتر شهرام         پور سیدی بیوتکنولوژی گیاهی     دانشیار دانشگاه باهنر کرمان
16 دکتر رویا احمد رجبی باکتری شناسی پزشکی 55615120800 0000-0001-5636-7037 استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
17 دکتر امید تجربه کار باکتری شناسی پزشکی 7801581807 0000-0002-5562-8079 استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
18 دکتر حسین حسینی نوه اکبری باکتری شناسی پزشکی 57200970477 0000-0002-9152-818x
استادیار
 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
19 دکتر الهام موسوی نجف آبادی ویروس شناسی پزشکی 57207122419 0000-0002-7728-7906 استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
20 دکتر معصومه شمس قهفرخی قارچ شناسی پزشکی 0000-0003-2562-965X استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران
21

دکتر محمد

ایمان عینی

میکروب شناسی پزشکی 0000-0002-0208-7264 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
22 دکتر مهدی رزاقی ابیانه قارچ شناسی پزشکی 8564641800 0000-0001-8217-399X استاد انستیتو پاستور ایران
23 دکتر رضا بیگ وردی باکتری شناسی پزشکی 56037666600 0000-0003-3417-4482 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
24 دکتر عبدالحسن کاظمی قارچ شناسی پزشکی 16319298100 0000-0003-1219-5725 استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
25 دکتر مهدی طاهری سروتین قارچ شناسی پزشکی 56433680600 0000-0003-3600-9472
 
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
26 دکتر محمد احمدیان بهداشت محیط 36639336300 0000-0003-4743-8563 استادیار دانشگاه علوم پزشکی بم
27 دکتر سید مهدی موسوی قارچ شناسی پزشکی   0000-0001-7851-7403 استادیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
28 دکتر علیرضا ایزدی قارچ شناسی پزشکی   0000-0002-3544-829X    
29 دکتر نادر نوابی  بیماریهای دهان 36802385300 0000-0001-6321-0089 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
30
دکتر نادیا کاظمی پور
 
باکتری شناسی 41662080500 0000-0002-1569-5744 استادیار دانشگاه آزاد کرمان
31 دکتر فرخ رخ بخش زمین زیست فناوری میکروبی 6504022979 0000-0001-8151-553x استادیار دانشگاه آزاد کرمان