۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين
 

 

ردیف

عکس

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

SCOPUS ID

ORCID ID

مرتبه علمی

محل کار
1 دکتر ناصر کیخا قارچ شناسی پزشکی 56712009900 0000-0002-3328-7912 استادیار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
2 دکترفریبا شریفی فر فارماکوگنوزی 15763608200 000-0002-9057-1987 استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
3

دکتر شهرام

پور سیدی

بیوتکنولوژی گیاهی     دانشیار دانشگاه باهنر کرمان
4 دکتر امید تجربه کار باکتری شناسی پزشکی 7801581807 0000-0002-5562-8079 استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
5 دکتر الهام موسوی نجف آبادی ویروس شناسی پزشکی 57207122419 0000-0002-7728-7906 استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمان
6 دکتر معصومه شمس قهفرخی قارچ شناسی پزشکی 0000-0003-2562-965X استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران
7

دکتر محمد

ایمان عینی

میکروب شناسی پزشکی 0000-0002-0208-7264 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
8 دکتر مهدی رزاقی ابیانه قارچ شناسی پزشکی 8564641800 0000-0001-8217-399X استاد انستیتو پاستور ایران
9 دکتر رضا بیگ وردی باکتری شناسی پزشکی 56037666600 0000-0003-3417-4482 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
10 دکتر عبدالحسن کاظمی قارچ شناسی پزشکی 16319298100 0000-0003-1219-5725 استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
11 دکتر مهدی طاهری سروتین قارچ شناسی پزشکی 56433680600 0000-0003-3600-9472
 
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
12 دکتر محمد احمدیان بهداشت محیط 36639336300 0000-0003-4743-8563 استادیار دانشگاه علوم پزشکی بم
13 دکتر سید مهدی موسوی قارچ شناسی پزشکی   0000-0001-7851-7403 استادیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان