۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين

دکتر سید امین آیت اللهی موسوی

مرتبه علمی: استاد

رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی

سامانه علم سنجی

CV

پست الکترونیک: aminayatollahi@kmu.ac.ir

دکتر داود کلانتر نیستانکی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تخصصی: باکتری شناسی

سامانه علم سنجی

CV

پست الکترونیک: davoud1362@gmail.com

دکتر شهلا منصوری

مرتبه علمی: استاد

رشته تخصصی: میکروب شناسی

سامانه علم سنجی

CV

پست الکترونیک: Smansouri@kmu.ac.ir

دکتر غلامحسین شهیدی بنجار

مرتبه علمی: استاد

رشته تخصصی: ویروس شناسی گیاهی

سامانه علم سنجی

cv

پست الکترونیک: shahidi@uk.ac.ir

دکتر سمیرا سالاری

مرتبه علمی: استادیار

رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی

سامانه علم سنجی

CV

پست الکترونیک: sa_salari@kmu.ac.ir 

دکتر فرشته صفاری

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تخصصی: باکتری شناسی

سامانه علم سنجی

CV

پست الکترونیک: fsafari@kmu.ac.ir