۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين

 

دکتر ستاره آقاکوچک افشاری

مرتبه علمی: استادیار

 رشته تخصصی: قارچ شناسی پزشکی

سامانه علم سنجی

پست الکترونیک: 

 s.afshari@kmu.ac.ir 

afshari_setareh@yahoo.com

CV