۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين

 

 

-      توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم

-       انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه 

-       جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها

-       تربیت نیروی انسانی محقق 

-       ترغیب تشویق و بکارگیری محققین

-       کوشش درجلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور

-      همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران