۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۶ فروردين

آدرس (Affiliation ) مرکز تحقيقات قارچ شناسی و باکتری شناسی پزشکی جهت چاپ مقالات داخلی و خارجی به شرح ذیل می باشد: 

 

مرکزتحقیقات قارچ شناسی و باکتری شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران.
 
 
Medical Mycology and Bacteriology Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.